2.42 Rating by CuteStat

abritus72.com is 8 years 2 months old. It has a global traffic rank of #902,683 in the world. It is a domain having .com extension. This site has a Google PageRank of 2/10. This website is estimated worth of $ 720.00 and have a daily income of around $ 3.00. As no active threats were reported recently by users, abritus72.com is SAFE to browse.

Display Domain Stats or Pagerank Widget for this domain on your website. Click Here
Get Widget Code
Google Pagerank
PR 2 out of 10
PageSpeed Score
46
Siteadvisor Rating
No Risk Issues

Traffic Report

Daily Unique Visitors: 533
Daily Pageviews: 1,066

Estimated Valuation

Income Per Day: $ 3.00
Estimated Worth: $ 720.00

Search Engine Indexes

Google Indexed Pages: 174
Yahoo Indexed Pages: 156
Bing Indexed Pages: 6

Search Engine Backlinks

Google Backlinks: Not Applicable
Bing Backlinks: 7
Alexa BackLinks: Not Applicable

Safety Information

Google Safe Browsing: No Risk Issues
Siteadvisor Rating: No Risk Issues
WOT Trustworthiness: Very Poor
WOT Privacy: Very Poor
WOT Child Safety: Very Poor

Website Ranks & Scores

Google Pagerank:
Alexa Rank: 902,683
Domain Authority: 25 ON 100
DMOZ Listing: No

Web Server Information

Hosted IP Address:

87.120.40.33

Hosted Country:

Bulgaria BG

Location Latitude:

42.6975

Location Longitude:

23.3242
www.Abritus72.com Abrites Commanders for VAG,BMW,Porsche,PSA,Ford,Mercedes,Opel,...
automotive electronic and solutions - key programming, mileage recalibration, dignostic equipment VAG Commander BMW Commander HITAG-2 key programmer

Page Resources Breakdown

Homepage Links Analysis

Social Engagement

Facebook Shares: 1
Facebook Likes: Not Applicable
Facebook Comments: Not Applicable
Twitter Count (Tweets): 1
Linkedin Shares: Not Applicable
Delicious Shares: Not Applicable
Google+: Not Applicable

Website Inpage Analysis

H1 Headings: Not Applicable H2 Headings: Not Applicable
H3 Headings: Not Applicable H4 Headings: Not Applicable
H5 Headings: Not Applicable H6 Headings: Not Applicable
Total IFRAMEs: Not Applicable Total Images: Not Applicable
Google Adsense: Not Applicable Google Analytics: Not Applicable

Websites Hosted on Same IP (i.e. 87.120.40.33)

Ôåí ñàéò íà ïðèâúðæåíèöèòå íà ôóòáîëåí êëóá Ëîêîìîòèâ Ïëîâäèâ (Ëîêî...

- lportala.net

Îôèöèàëíèÿò ôåí ñàéò íà Ëîêîìîòèâ (Ïëîâäèâ) ñúäúðæà íîâèíè, ñòàòèñòèêè, ðåçóëòàòè îò ìà÷îâåòå íà âñè÷êè ñåëåêöèèè, êàêòî è ðàçíîîáðàçíà èíôîðìàöèÿ çà ðúêîâîäñòâî, ôóòáîëèñòè è...

  427,062   $ 5,400.00

Maria Trudler - Дневник художника

- mariatrudler.com

At DreamShades.com you will find Ray Ban sunglasses polarized and Ray Ban prescription sunglasses, best price for online prescription glasses, cheap designer sunglasses, mens...

  227,370   $ 22,140.00

ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒÈ - ðåìîíò äî êëþ÷

- bgremonti.com

ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒÈ, ÖÅÍÈ, ÄÎÂÚÐØÈÒÅËÍÈ, ÄÎÂÚÐØÈÒÅËÅÍ, ÂÚÒÐÅØÅÍ, ÎÑÍÎÂÍÈ, ÎÑÍÎÂÅÍ, ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÁÀÍß, ÐÅÌÎÍÒÈ ÄÎ ÊËÞ× ÍÀ ÂÀØÈß ÄÎÌ, ÒÎÏËÎÈÇÎËÀÖÈß, remonti ceni

  401,824   $ 5,760.00

антени

- anteni.net

  2,560,465   $ 240.00

Domain Information

Domain Registrar: DIRECTI INTERNET SOLUTIONS PVT. LTD. D/B/A PUBLICDOMAINREGISTRY.COM
Registration Date: 2006-02-02 8 years 2 months 2 weeks ago
Expiration Date: 2013-02-02 1 year 2 months 2 weeks ago

Domain Nameserver Information

Host IP Address Country
ns13.bgdns.net 87.120.40.34 Bulgaria Bulgaria
ns14.bgdns.net 87.120.40.35 Bulgaria Bulgaria

Similarly Ranked Websites

Buckhead Church :: Home

- buckheadchurch.org

  902,695   $ 720.00

www.parolesdefleurs.com

- parolesdefleurs.com

  902,697   $ 720.00

Africa Safari & Travel: Kenya, Tanzania, Botswana, South...

- africanmeccasafaris.com

AfricanMecca - Africa safaris, travel, hotels, tours to Kenya, Tanzania, Botswana, South Africa, Zambia Victoria Falls, beach vacations & holidays to Mombasa, Zanzibar, Lamu,...

  902,704   $ 720.00

Discount Brand Shop, DiscountBrandShop.Com ,New Arrival...

- discountbrandshop.com

Discount Brand Shop : - Shoes (Men) Belts Coat & Down Coat Hoodies Jackets Jeans Scarves Skirts Sunglass Sweater T-Shirts Shoes (Women) ecommerce, open source, shop, online...

  902,706   $ 720.00

Bananas Porn - Free Porn Movies

- bananasporn.com

  902,709   $ 720.00

Alexa Traffic Rank

Alexa Search Engine Traffic

Comments / Ratings / Reviews / Feedbacks for abritus72.com